Tử Vi 2015 Tuổi Mẹo

Thái Ất Tử Vi 2015: Đinh Mẹo 89 Tuổi – Âm Nam

36 ĐINH MẸO – 89 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 2-2-1927 đến 22-1-1928) Vật Phẩm May Mắn: Cóc Ngọc Hoàng Long Tướng tinh: Con Gà- Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Lư Trung Hỏa (Lửa lò) SAO: Thái Âm: Phúc lộc đầy đủ HẠN: Huỳnh truyền: Bệnh đường tim mạch VẬN NIÊN: Dương

Thái Ất Tử Vi 2015: Đinh Mẹo 89 Tuổi – Âm Nữ

35 THÁI ẤT TỬ VI – ĐINH MẸO – 89 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 2-1-1927 đến 22-1-1928) Vật Phẩm May Mắn: Tranh Nai Chúc Thọ Tướng tinh: Con Gà- Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Lư Trung Hỏa (Lửa lò) SAO: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm HẠN: Toán Tận: Trở ngại,